is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaaten leerredenen over Paulus brief aan de Kolossensen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fcW LEERREDE^

cn krage, waarop hij ter zijner bcmoedierna inag zien, doet hem, met een afhangeïiik uien opzien tot den God zijns heils,\ daadelijfc dat alles aanwenden, waardoor hij zijne begeerlijkheden en driften meer en meer beteugeld cn te ondergebragt krijgen kan. - Zorgvuldig tracht hij zich te hoeden dat hij nimmer opzettelijk den wil des vleesches en der gedachten moge volbrengen, en bij ervaaring weetende, hoe gevaarlijk het zij, aan de eerfte aanritfelingen zelve eenig gehoor te geeven, tracht hij ook deze tegen te gaan, deels door zijn hart en gedachten van de verleidende bekoorlijkheden af te trekken, deels door het zelve te vervullen met meer geestlijke en hemelfche gefteldheden en gedachte"'—, Ervaart hij nochtans, gelijk veelmaal gelchiedt, dat de zonde hem , tegen dat alles aan, gevangen neemt en verftrikt, en menigmaal dat gene doet verrichten, het welk hij, naar zijn vernieuwd begin fel, waarachtig haat en verfoeit, het doet hemgeduurigzuchten'onder dat lighaam der zonde, zijne verdorven natuur bij God aan klaagen, veröordeclen en verwijzen; 'het maakt hem dubbel waakzaam, om der zonde geen voedfel te geeven,maar in tegendeel dat alles te onttrekken , waar door zij wederom nieuwe kra<*t en fterkte zou kunnen erlangen.Ja het doet den Christen wel eens verlangend en reikhalzend uitzien naar den tijd zijner ontbinding, daar hij weet, dat dan eerst recht de oiide mensch gebrooken en te ondergebragt zal worden.

Ziet, Toeh:! dit "heeft het in, te dooden de leden die op aarde -zijn. Even zoo veel als een Christen van zulk een beftaan heeft, even zoo veel beantwoordt hij aan de les cn het bevel van

s- • God,