is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen over belangrijke onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

otik jïiaias XLIV. vs. $. 4*3

niaaking te bevoorderen — om Gods Wet in het hart te fchrijven, en de verdorvenheid uitteroeien. Dit alles is beminnelijk, voorwaar! — het geeft eer aan Christus — het doet mijne zaligheid tot dat hoogst betaamelijk einde flrekken — terwijl het eene diepte van wijsheid en liefde openbaart; het maakt mij Christus dierbaar, ja brengt Hem tot in het binnenfte van mijn hart. Met één woord, de Christen befchouwt den inhoud, de toepasfing, en het einde van het Verbond geenszins met onverfchilligheid; zijn geest ftemt er volmaakt mede overeen — en daarom noemt hij het de kracht en de wijsheid Gods. — Gij merkt, mijne waarde Hoorers, dat ik hier niet fpreck van lippenwerk, noch van eene bewondering op een' afftand, gegrond op, ik weet niet welke, redenen of oorzaaken; maar een gezicht van dat alles, met het zelfde oog, waar meê de mensch zichzelven als geheel jammerlijk, arm, en naakt leerde befchouwen — waar mede hij God leerde zien als beleedigd, de Rechtvaardigheid, als ter wraake tegen hem gewapend, en den weg ten hemel, als door de zonde ontoeganglijk gemaakt. Thands de geheimen des Verbonds voor zijne oogen geopend ziende, roept hij uit: Hoe zott zijn uwe redenen mijn gehemelte geweest! meer dan honig mijnen monde! Psalm CXLX: 103. Daarom verkiest hij die tot zijne fpijze, nu en voordaan - niets, niets het allergeringfte vindt hij er in te berispen; hij begeert geene andere zekerheid voor zijn gemoed — ja het fchijnt hem onmoogelijk , dat hem grooter zou kunnen gegeeven worden. — Dit alles ontftaat gewislijk uit eene ontdekking, door God zeiven aan de ziel lid 5 ge-