is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen over belangrijke onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o v b r. j e s a i a s XLIV. vs. 5. 4*7

jgrootfte bekommernisfen en bezwaaren. Het Verbond zal hem , in tijden van uitwendige ongelegenheden, eene ftof van blijdfehap zijn; de beloften zullen zijne toevlugt weezen — zijne aangenaame fp'jze, in tijden vap verdriet. Twijfelingen en vreezen moogen hem zijn aandeel in het Verbond doen verdenken; maar, daar hij eenmaal het anker hier geworpen heeft, zal hij nooit elders redding zoeken. Hierom vinden wij, dat Gods volk daar op geduurig pleit; zeggende : Gedenk uwes Verbonds; onder dit bedekfel fchuilen zij, terwijl ze hunne ziel in lijdzaamheid bezitten. — Zijn dit, mijne geliefde Hoorers, uwe werkzaamheden, dan zal het u voorzeker eeuwig welgaan.

Het DERDE ftuk, dat wij, ter onzer zelfbeproeving, voorgenoomen hadden te overweegen, was, de werkzaamheid van eerf waar Christen, ten aanzien van de zonde, en het bederf zijner natuur. — Perfooneele verbondsonderhatideling met God, ftelt vooraf, dat de mensch met zijn ganfche hart zegge: Wat heb ik met de afgoden te doen? Gods kinders hebben uitdrukkelijk den oorlog verklaard aan Gods vijanden. Het is de taal van hun hart; HEER onze God, andere heeren, behalven U, hebben over ons geheerscht, maar thands willen wij alleenlijk uwen Naam vermelden. — Gij zult derhalven, mijne waarde Hoorers, kunnen opmaaken, of gij in dit opzicht oprechtlijk gehandeld hebt, indien gij uwe gemoedsgezindheid vergelijkt met de volgende bezonderheden.

Voor eerst. Hij, die in waarheid en oprechtheid Gods Verbond heeft irigeftemd, is bedroefd over zijne zonden, omdat God er door beleedigd is. Hij zegt, met David: Tegen U, U alleen heb ik gezondigd,

1