is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen over belangrijke onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42S PRAKTIKAALE AANMERKINGEN-

digd, en gedaan dat kwaad was in uwe dogen. De droefheid van een' geveinsden, ontftaat uit vrees voor de draf; maar de zijne, uit kinderlijke liefde — hier blijkt, dat hij den Geest des waaren kindfehap's ontvangen heeft. Wanneer een mensch, die Gods naam Vermeid heeft, zichzelven befchouwt, en ziet hoe zijn hart van God is afgeweeken — hoe hij zijne geloften gefchonden —Gods Majesteit gehoond cn veracht heeft ; dat dit -begaan is door hem, een met eeden verbondeu dienaar des Allerb oogden ~ dan befchouwt hij zich als fchuldig aan de grootfts heiligfchennis; hij heeft God beroofd van het geen Hem wettig toekwam; hij heeft afgoden op Gods Troon geplaatst; hij heeft zich jegens liem gedraagen, als of Hij een harde Heerware. De zonde in dat licht "beziende, gevoelt hij een innig berouw; hij walgt van zichzelven, als het fnoodlte van alle fchepfelen, dewijl dè zonde zog rechtftreéks in- • loopt tegen Gods heiligheid,zulk een fchroomlijk misbruik is van Gods goedheid en barmhartigheid, en een ding welk zijne ziel haat. Daarom roept de Christen uit: Wat heb ik gedaan! God hoort zijn , volk zich deswegens beklaagen , op deeze wijze: „ o'. onvcrflan„ dige en traage van harte als ik ben ! hoe billijk „ mogt God mij nu verftooten — hoe billijk mij voor „ eeuwig zijne guftst ontzeggen!" Is er 'in het gemoed een befef of hoope van vergeeving, dit verdrijft de vrees, maar maakt de droefheid des te gevoeliger, en doet de traanen te Merker vloeien. Dit heet bedroefd te zijn naar God. Maar,

Ten tweeoen, als een gevolg daar van, zult gij zoo gij anders in waarheid den Heere toegeheiligd zijt, de zonde aanmerken als de befmetting uwer ziel, en

des-