is toegevoegd aan je favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Overyssel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 Tegenwoordige Staat

^istohie re,";eringswyze te doen voortduuren , zag i fccERWG.ra;-n evenwel eerlang , dat by velen een 1 tegengcfteld gevoelen huisvestte. Rutger I' van Haerfolte, een yverig voorftander I van- het huis van Oranje , had de Steden Kampen en Zwolle , zo wel als de meerderheid van de Ridderfchap, weten te bewegen , ' van derzelver ftemmen tot het openftaande Drostampt van ' Twente op hem uit te brengen. Dit gefchiedde op den agtften van Grasmaand des jaars 1654: doch verfcheiden Edelen en de Stad Deventer , over de oirbaarheid van 't ftadhouderlyk gezag min gunfeig denkende, weigerden hem in die waardigheid te er-' kennen ; en de twist hier over liep zo hoog 3 dat de Staatsvergadering in twéé partyen gefcheurd werd , waar van ieder zig den naam van Staten van Overysfel toeeigende, en dat de Bondgenoten werksM1 genoeg hadden om voor te komen, datj dezelve niet op eenen burgerkryg uitliep! De verzoening werd te bczwaarlykcr , I' doordien de Meerderheid, onder voorge-[ ven van geen beter middel te weten oml de eenigheid te hcrftellen ,' weinig maanï den na het begin der fcheuring, den jon* gen Prins van Oranje tot Stadhouder elï Kapitein-Generaal verkoos , en tot des* zelfs Luitenant den Stadhouder van FriesM land , Prins Willem Fredrik, die ooli eerlang van deze waardigheid bezit namï Het minder getal , te Deventer vergal dercl, was toch tot niets minder genegen,.! |an om in die aanffcllingen te berusten J

csrj