is toegevoegd aan je favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Overyssel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van OVERYSSEL. 229

! en beweerde zelfs , dezelven te ftryden Historw j tegen een llaatsbefluit van den negentien! den van Herfstmaand des jaars 1653, v°lj gens het welke daar toe zonder eenparigheid van Hemmen niet mogt worden befloten. De zaak gaf aanleiding tot fchriften en tegenfehriften , die, naar gewoonte , niets afdeden, en tot veelvuldige raadpleegingen onder de Bondgenoten, ten . einde dezelve tot een minzaam vergelyk te brengen. Om dit oogmerk te bereiken, toonde Prins Willem Fredrik zig gewillig, afftand te doen van het Luitenant, ftad.. houder fchap : doch de Prinfes Weduwe 1 verklaarde, dat haar kleinzoon dit voor\ beeld niet zoude volgen; er) het was daar ; boven niet zeer gemaklyk fcheidsmannen j ite vinden, in wier uitfpraak beide de-aan1 hangen zouden willen berusten. Eindelyk J ; nogthans kwamen dezen overeen , om alles over te geven aan de uitfpraak der : Staten van Holland , welker toenmalige ' denkwyze omtrent de ftadhouderlyke re\ gering genoeg bekend is-, om ook hier j luit te mogen befluiten , dat onder de , 1 voorftanders van Rutger van Haerfolte ve] len mede niet ongaarne de begeving van I het Stadhouderfchap wilden zien vervallen. ,: Hoe dit zy , de uitfpraak gefchiedde, den { , agtften van Oogstmaand des jaars 1057, 3 1 op naam der Staten van Holland , door 1 Kornelis de Graaf, Heer van Zuidpols» .' broek , en den Raadpenfionaris de Witt > I daar toe zynde gemagtigd, en behelsde niet: ' alleen de beflisfing der gefchiilen y maar F 4 t£S