is toegevoegd aan je favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Overyssel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yan OVERYSSEL. 44*

Raan CO : eene fchikking, welke egter in Geraak

V J V i j TEEP*Ï>E

later tyd geenen ftand heeft gehouden. statbh»

Meerder andere inrigtingen , dit Kolle- ' gie betreffende, zyn van tyd tot tyd ver- Aid. 28. anderd, tot dat alles ten laatften op dien-1"11-l6oa' vaster voet gekomen is , welke nu zedert eene reeks van jaren heeft ftand gehouden. Hier toe behoort een befluit, in 't jaar 1603. genomen , dat de Gedeputeerden een geheel jaar zouden aanblyven, en in elke Stad een half jaar moeten zitten (k) : welk half jaar niet lang daar na^OO mede in een geheel veranderd werd , met Maan 1602; byvoeging, dat ten minften drie der Gedeputeerden onafgebroken vergaderinge zouden moeten houden. Ten zelfden dage verftond men ook , dat wanneer de ftaat des Lands in 't vervolg mogte toelaten , dat het Kollegie , zonder gevaar , elders dan in de Hoofdfteden gevestigd wierde , hetzelve ook , na voorgaand • befluit der Staten , naar eene andere bekwame plaats verlegd zoude mogen worden (1). Zulkj.y I4. een befluit is ondertusfehen naderhand Ftbr-l6c> nooit wederom in aanmerking gekomen : en in der daad is ook niets gevoeglyker dan de tegenwoordige gewoonte, volgens welke het Kollegie het geheele jaar in die Stad blyft , waar ook de Staten vergaderen ; dewyl het reeds omflags genoeg inheeft, de boeken en papieren , tot de Griffie behoorende, jaarlyks één maal van de ééne naar de andere Stad te verbrengen. Dit fchynt ook, maar weinig jaren later., het begrip der Edelen geweest te

zyn 5