is toegevoegd aan je favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Overyssel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 ^ Tegenwoordige Staaê

teeTdT zyn » wanneer zy , gerugfteund door de Staten* Afgevaardigden van Zwolle , „ tott goede „ bewaeringe van allerley landtfchaps Re„ gisteren ende pampyren , dairmede de3, felue by jaerlicx transport worden ge„ distrahiert ende vermistet, alfs mede tott geryff vanden Ingefetenen ," voorfloegen , het Kollegie vooreerst, zonder tyds bepalinge, binnen de gemelde Stad te doen houden (m). In den jare 1622. waren sepciöio, verre de meeste Leden van oordeel , dat de Gedeputeerden in ieder Stad beurtelings ettelyke jaren behoorden te blyven (n) : doch van al dit, zo wel als nee. 1612. van den later en meêr bepaalden voorflag van de Stad Deventer , om het Kollem. 27. gie van drie tot drie jaren te laten rondJui.i65i. gaan (0-) ^ js nimmer iets gekomen.

Van de Historie van dit Kollegie over' gaande tot het werk v welk deszelfs Leden te verrigten hebben , is het dienstig aan te teekenen, dat het oudfte Berigtfchrift3 te weten dat van den jare 1593 (5) > waar van wy boven gewaagden , heeft Rand gehouden tot in 't midden van de volgende eeuw ; zynde ons niet gebleken, dat de voorflag om hetzelve te vernieuwen , in den jare 1622. ter. Staatsvergadering.

(5) Deze InfiruEtie is niet te vinden in de Refolutien van Ridderfchap en Steden , waar. alleen de vast-, Helling van dezelve op den 27. Juny 1593. kan gezien worden ; maar in het oudfte Boek 'van Refolutien der Gedeputeerden zeiven , wordt het in 't begin, by eenige daar geplaatste Refolutien van de StatenA aangetroffen.