is toegevoegd aan je favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*ij> REIZE DOOR EUROPA

men Latium en zelfs Rome. Ik mag, vertrouw ik, liet koningrijk Napels, met veele oude cn laater fchrijvers', dus noemen, zonder dat mij iemand daarom kan bcfchuldigen, als of ik mijns naasten grenspaalcn verrukte, want het komt hier op geen veroveringen, maar op naamen aan. Bijaldien ik weêr te Rome kom , zal % tragten in het andere u ook voldoening te géven. Voor het tégenwoordige verwagt gij billijk andere zaaken: en indedaad komen er zo veelen, van zulk eenen verfchillenden aart, voor, dat, indien ik uwen fmaak niet kende, ik fchier niet zou wéten, waar méde ik zou beginnen. Van de fchoonheid des lands en den vrugtbaaren grond zal ik thans alleen dit zeggen: indien Italië de tuin van Europa is, dan is Napels gewis het paradijs. Een fchoon en heerlijk land: bet brengt alömme cn zonder veele moeilijke bebouwing, de zeldzaamfte vrugten voord, vijgen, granaatappelen , amandelen, kastanicn, nooten, olijven, fitroenen, oranjeappelen, turkfche weit, rijst, allerhande foorten van meloenen , en de kostlijkfte druiven. Het heeft zo veel overeenkomst met dc gouden tijden der dichters , dat ik niet langer kan twijfelen , of ovidius ep yirgluus hebben hier hunne fchilderingcu ontleend. Want van homerus en hesiodus is dit nog niet bcwézen; fchoon dc heer Hoogleeraar jacob martorelli bier te Napels met alle mogelijke gronden heelt willen betogen , dat homerus niet alleen deze gewesten gekend en daarover gefchrévemhebbc, maar ook hier opgevoed, en yeelligt zelfs in Napcis geboren zij, en dat deze groote dichter door den oceaan niets anders dan de golf van Puzzoli vcrfla. Reeds voor langen tijd zijn cr twee groote bockdcclcn 1114° . uitgekomen, onder den titel:Deli'