is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien. Van hoofd-ingelanden, dykgraaf en heemraden van de Schermeer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C '2 )

zo als de fupplianten gewis ook nu zouden gedaan hebben, even als tc vooren, wanneer dc voormaa-, lige Gecommitteerde Raaden in opzicht van der fupplianten directie by vernieuwing van dezelve fluis, cn 't accordeeren der daar toe verzogte fubfidie , zig een meerder gezach zógten aan te maatigen, zo als zulks condecren kan uit de bylaagen by hun laatst adres aan UL: fub: No. 15. overgelegt. "

Dat de fupplianten niet vermetel genoeg zullen zyn om met den kundigen infpecteur Brunings in een theoretisch flrydperk tc treden over de noodzaakelykheid van veele plaats hebbende veranderingen, en wel byzonder omtrend der fuppln: polder, en daar onder gehoorende werken, daar zy in zodanig geval zig ook genoodzaakt zouden vinden, gebruik te moeten maaken van zo iemand, welke, in dien tak kundiger dan zy, mogelyk wel in daat zou zyn-om te betoogen, dat dc noodzaakelykheid noch zoo dringend niet was, om in deze Calamiticufe tyden, waar in de fchatkisten ledig zyn, en die door de fchaarsheid van gelden 't opbrengen van dc ordinaire en genoeg drukkende ■ lasten niet toelaaten, in alles, vclfs 't geen mogelyk noch wel tot gundigcr tyden zou hebben kunnen wagten, te gelyk werkzaam te zyn, daar ten minde in opzigt van der fupplianten fluis, dezelve , zo als nu is, reeds meer dan 160 Jaaren geweest is, zonder door deszelfs meerdere of gepretendeerde mindere hoogte eenig nadeel te hebben toegebragt, zelfs niet by de hoogde vloeden, die vooral in den Jaare 1717 en 1775 hebben plaats gehad, daar het over cn dus volloopcn van dc fluis aan dezelve zo veel fterkte gegeven heeft, dat behoorlyk aan 't hooge buiten water

re-