is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ┬╗3 )

rcfifteeren kon, waar roe dezelve anders, byzonder de laatfle reize, wanneer zig reeds in eenen flegten flaat bevond, te zwak zou zyn geweest, terwyl 't voor die reize over gem: Sluis overgelopen hebbend water op de groote plas van den binnen boezem weinig of geen nadeel heeft veroorzaakt, en daar en tegen het hooger maaken van de buiten deuren , ten minfte zo lang de fluis" in den deplorabelen flaat, waar in zy thans is, noch blyft, in geval by hooger vloeden eene gelyke lievigheid door 't openzetten van de klinkets zou moeten gezogt worden, en de gebcurelykc onmogelykheid om dezelve door de fterke aanpers van water als dan weder te doen vallen, wanneer men wilde, wel ligt een veel grooter nadeel zou te weeg brengen.

Dat zy fupplianten zig niet willende inlaatcn in een vak van wetenfehappen, waar toe'meerder tyd zou noodig zyn, en waar in ook 't bedek hunner vermogens te kort zou fchieten, en maar enkel bouwende op'eene practicaale ondervinding, die hun uit 't voorige heeft kunnen doen opmaaken *, dat zo de buiten deuren, die zedert den Jaare 1632 gelyke hoogte hebben gehad, en nu volgens de tegenwoordige obfervatie van gem: A: Latenfïein 3 voeten beneden de peil van Zcedyks hoogte zo.uden zyn, 't geen echter onbcgrypelyk moet voorkomen, daar dan gem: peil zedert den aanleg van de Sluis 3 voeten verhoogt, of de Sluis te dier tyd 3 voeten beneden Ytoenmaalig peil zou aangelegd .zyn, welk laatfle haast niet te p-elooven is, en te kort zou doen aan de kunde in foortgelyke werken van lieden van dien tyd, die echter niet behoeven te wyken voor die van volgende geflagten, zo als daar van de bewyzen, meer S 2 dan