is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien. Van hoofd-ingelanden, dykgraaf en heemraden van de Schermeer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c u )

dan overvloedig , voorhanden zyn , dan waar omtrent zy thans in geen detail willen treden r al eens móeften verhoogt werden, zulks juist zo momenteel nodig niet zou zyn , of zou, zo al geen 100 Jaaren, ten minde ligt tot eene vernieuwing van dezelve hebben kunnen wagten,, wanneer men of de geheele Sluis of de buiten deuren 3 voeten hooger als de tegenwoordige peil van Zeedyks hoogte zou kunnen maaken, ten einde voor te koomen dat door verandering cn misfehien verhooging van Vloeden , na verloop van andere 160 Jaaren dc peil van Zeedyks hoogte weder tot 3 voeten boven 't • tegenwoordig peil gerezen zynde, gelyk geval als nu geen plaats kwam tc hebben, daar het gemakkelyker is een Dyk dan een Sluis te verhoogen, derhalven voor als noch zig liever alleen bcpaalen zullen tot de zaak in queestie; te wceten, ï. of dc Timmerbaas A: Latenfïein, wetende, dat de directie over meergem: Schutduis aan 't Collegie van Dykgraaf en Heemraaden van de Schermecr gchoort, zonder zyne bevocgtheid daar toe aan dezelven tc tooncn, de hand vermag te daan aan werken, die tot noch toe afzonderlyk onder derzelver behecring geweest zyn, 1. of het Committé van Zeewecring geregtigd kan gerekend worden om op fundament hunner Commisfie zig zo maar meeder te maaken, ,en fuperintendcntie tc oeffer.en over werken, waar van dc directie zedert onheugelyke jaaren aan anderen competeerd, en zo ja, of zulks dan zo maar gefchieden kan zonder eenige voorkennis van hun, onder wiens beftuur dezelve werken tot dus verre gedaan hebben, cn of dan niet alvoorens aan dezelven gelegenheid had moeten gegeeven zyn, om derzelver belangens daar tegen onder 't oog van 't hoogst

ge-