is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien. Van hoofd-ingelanden, dykgraaf en heemraden van de Schermeer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i°4 )

fentaftten , blykefis de dagbladen vrn dien tyd ,als onwaarheden bevattende, zonder dispofitie is uitgegeeven, met moeite na veel verloopen tyd, zo veele morgentalcn by een te krygen, als zy meenden ter bereiking hunner oogmerken nodig te hebben, cn welk getal morgentalcn met Roeden en Voeten by een gerekend naar hun opgcevcn, waar van echter de echtheid noch moet blyken, maar is 1786 morgen, terwyl het nadeel daar door aan te brengen voor de overige 4375 morgen misfehien onrekenbaar zou kunnen zyn, en waar van de eigenaaren van 3591 morgen zonder eens over zynde Roeden of Voeten mede te rekenen, zo dra zy van der fuppln: handelingen eenige kennis bekomen hebben, daadelyk, en in een zeer kort tydbedck zig als oppofanten-hebben'gefteld , bcgrypende da°t geen 4^ gedeelte magt kan hebben of gegeven worden om tegen hun wil en dank derzelver eigendommen in eene onzekere waagfchaal te dellen , cn aan een voor af te voorziene gevaar te doen bloot daan; cn welk gedrag der fuppln: van het eerde begin af aan wy volftrekt alhier zouden hebben moeten affchildcren, om UL: met derzelver daadcn te doen bekend worden, zo zulks niet reeds met alle zyne couleuren gefchied was by 't adres van Hoofd-Ingelanden, Dykgraaf, Heemraaden , cn verdere Ingelanden van de polder van de Schermeer, die daar in met opgemeldc 3591 morgen land hserideren, in dato 15 Janu: 1796 aan de Prov: Reprafn: van het volk van Holland gèdaanj, en nader herhaald by een opgevolgd adres aan 't Provinciaal Beduur den 27 April daar aan volgende , waar toe wy dus UL. volgens ons voorgenomen plan kortheidshalve renvoycren.

Intusfchen is 't vreemd, dat de fuppln: zo als

zy