is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien. Van hoofd-ingelanden, dykgraaf en heemraden van de Schermeer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 107 )

tegen de leden van 't zelve fehynen in te brengen, even of die overtreders van gem: publicatie waren' en de fuppln daarentegen overeenkomdig dezelve' gehandelt hadden, indien wy niet begrepen dit een cn ander wat meer van naby te moeten befchouwen , en te onderzoeken of niet juist 't tegendeel zal komen te blyken.

De publicatie van 7 October 1795 is eene nadere uitlegging en bepaaling van het 11de art: van eene anterieurc publicatie van 6 Maart bevoorens, en tot deze zaak in queestie relatiev; waar by dan' geflatueerd word.

10 Dat alle Collegiën, die 't opzigt hebben over dyken &c. zullen blyven op den voorigen voet tot nadere voorziening. 20 Dat echter wel perzoonen van hunne posten zouden mogen verhaten worden, mits op eene behoorlyke wyze, en dat als dan die vacerende posten wederom zouden mogen gcfupplcert worden, met andere perzoonen, hebbende de vcreischtens by voorige wetten bepaald, of noch te bepaalen, en bezittende de nodige kunde, gepaart met braafheid van caractcr, terwyl 30 By 't yoorfchrift van verkiezing bepaald word, dat die jaarlykfche verandering of continuatie alleen betrekkelyk is op Heemraaden, Hoofdingelanden en dergelyken doch geenzints op Dykgraavcn en Ministers, welke tot weder opzeggens toe hunne functien zullen blyven waarncemen. _ En dus moet opzigtelyk 't i-Oe, het dykscollegie van de Schermeer ook blyven op den ouden cn voorigen voet,' en in deszelfs voortduurende directie zich gedragen overeenkomdig 't Octroy, Y aan