is toegevoegd aan je favorieten.

Proeven van zamenzweeringen tegen alle godsdiensten en regeeringsvormen in Europa, berokkend in de geheime vergaderingen der illuminaaten, vrij-metzelaars en leesgezelschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ïj6 de illuminaaten.

„ en de gefpleetene verbeelden onzen toeftand „ onder burgerlijke regering; ruuw door alle

de grievende ongelijkheden van ftand; ge„ fpleeten om -dat zij niet meer een huisgezin, „ maar verdeeld zijn door alle de onderfchei,, dingen vanbeftuur5 rang, eigendom en gods„ dienst; doch wij worden door den gepolijs„ ten (leen afgebeeld als in een huisgezin ver„ eenigd. God is genade; de vlammende ftet-

re is de toorts der rede. Zij die deeze ken„ nis bezitten, zijn waarlijk illuminaaten. „ Hiram is onze verdichte grootmeester, ver»

flagen voor het verlossen der slaaven ; de „ negen meesters zijn de (lichters der order. „ De Vrij-Metzelarij is eenekoninglijke kunst, „ in zoo verre zij ons leert zonder leibanden te „ gaan, en ons zelve te beftuuren."

Leezer! zijt gij niet begeerig iets te vernemen van de alvermogende zedelijkheid, die zoo krachtdaadig is op het hart van den waarlijk geillumineerden; — van die disciplina arcani-, die enkel aan de weinige uitverkoorenen toevertrouwd en overgeleverd is aan profesfor weishaupt, aan spartacus en zijne bondgenooten, die dezelve van de, door kortzichtige Metzelaars, opgehoopte prullen gezuiverd hebben, waar* door zij nu in haaren aangebooren luister fchijnt op de gemoederen der Areopagieten. De leeraars van het gemeene christendom hebben, met het Nieuwe Testament in de hand, omtrent 200a jaaren lang gearbeid; veelen met groote bekwaam-