is toegevoegd aan je favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe weereldt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Driehonderd Vierenvijftigste Brief. '223

waervan de eene zanglesfen geeft, en de andere de muzykopftellen der aenkweelingen verbetert. Insgelijks zijn 'er meesters op de viool , basviool, klavefimbel , hautbois , jagthoorns, enz, voor de jongens. Men ontvangt Ze op agt of tien , en houdt ze agt jaren; Men neemt die van meer jaren bezwaerlijker aen, ten zij ze reeds eenige aenmerkelijke vorderingen in de befchouwende en beöeffendei muzyk gemaekt hebben. De aenkweekelingen, die, na de zorg en onderwijzing van eenigen tijd , geene begaefdheden betoonen * worden verzonden om plaets voor anderen te maken. De ouders beitellen 'er fomtijds hunne kinders in de kost , en betalen de meesters. Een aenkweekeling, die zijn' tijd volvoerd heeft, kan 'er blijven om de anderen te onderwijzen ,• maer hij heeft de vrijheid om te vertrekken wanneer hij begeert.

Ik was nieuwsgierig om het vermaerdfte befchermhuis S. Onofrio te zien, en de kamers, waer de aenkweckelingen flapen, eten en zich oeifenen , te bezoeken. Öp de eerfte trapftoep ontmoette ik een dezer kinderen, dat uit alle zijne magt op een' trompét blies; op de tweede ftond een ander, dat met denzelfden ijver den jagthoorn behandelde. In de naburige kamer waren zeven of agt klavierfpelers , een grooter aental van violisten, en eene bende van zangeren, die allen te gelijk verfchillende Hukken, en op verfchillende fleutels, uitvoerden. Anderen fchreven, ftelden muzyk op, en zongen: