is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe weereldt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Driehonderd Agtenzestigste Brief. 233

en twintig kaertboeken, vervuld met teekenin» gen en platen der beste kunftenaren van Europa. Ter zijde is een kleen kabinet, waerin men verfcheidén groote Hetrurifche vazen, halfverheven beeldwerk en andere ftukken bewaert.

De elfde kamer draegt den naem van Tabernakel, uit hoofde van den tabernakel en het altaer, gefchikt voor de prachtige kapél van St. Laurens. Het werk dezer twee ftukken, die niet voltooid zijn, en waerfchijnlijk nimmer voltooid zullen worden, wordt echter zeer geacht: zij zijn met zeldzame juweelfteenen overdekt.

Eindelijk is de twaelfde en laetfte kamer de Wapenzael, vervuld met allerlei foort van wapenrustingen van verfchillende volken, met verfchillende werktuigen dèr krijgskunde.

Reeds heb ik gezegd dat de werklieden, die voor den Groot - Hertog arbeiden, hunne woning op de eerfte verdieping der gallerij' hebben. Hier ziet men tafereelen van ingelegd werk, maer van veel minder waerde dan de Hukken, welken men van deze foort te Rome maékt. Op dezelfde verdieping is ook de Akademie der fchilderkunst', beeldhouwerij' en bouwkunde, eertijds zoo beroemd, tegenwoordig zoo arm in bekwame kunftenaers, en de Boekerij van Magliabechi , die den naem draegt van den geenen, wien zij toebehoord heeft. Men vindt 'er zeldzame handfehriften en boeken: zij is driemael ter week' open. Dusdanig, Mevrouw, zijn de voornaemfte voorwerpen der weetgierigheid, wnerover men zich P 5 in