is toegevoegd aan je favorieten.

De godsdienstvriend

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C m)

te rug,om u alles te fchenken; zij wordt een fterflijk'mensclf. gelijk, op dat gij den onfterllijken God gelijk moogt worden; zij wordt gehoorzaam tot den dood des kruifes, ter^ einde gij van eeuwigheid tot eeuwigheid kunt heerfchen, zalig' zijn en blijven. Loopt niet alle liefde door de gantfche natuur; verbreid, en allerwegen uitgegoten, in j e s u s Christus famen ? Is zijn dood aan het kruis niet het, middenpunt, waar in zich alle weldaaden van Gods oneindige menfchenliefde vergaderen?

Onuilfpreeklijk is Gods barmhartigheid en liefde jegent ons allen , jegens elk een , naar de gefteldkeid zijner na-, tuur en zijns harte. Zij ftrekt zich uit tot alle menfchen, zelfs het redenlooze vee is daar van niet uitgefloten. Ja, mensch! wie gij ook zijn, uit welk een volk gij ook afftam-

men moogt mensch! hoe Godvergeten gij ook wezen

moogt; zelfs gij ligtvaardige en verftokte zondaar, gij zijd mede een getuige van Gods barmhartigheid , langmoedigheid

en goedheid. Ieder dag, ieder uur wordt gij gedragen

door Gods langmoedige liefde, juist dat, wst gij veragt, draagt u; dezelfde goedheid, die gij niet kennen wilt; die barmhartigheid , welke gij trotfeert, die langmoedigheid,. welke gij als tracht af te matten; juist die is het, die u oog ter bekeering leidt en roept; die u nog tijd vergunde,u nog verfchoonde — u nog niet midden in uwe zonden wegrukt , en aan de vreeslijke gevolgen van uw godloos leven overge-»

geven heeft zeg mij toch booswicht w trouwlooze,

leugenaar , bedrieger , vrek , onbarmhartige , onmaatige dronkaard, overfpeler, ontuchtige! zeg mij: wie houdt u tot dit uur in 't leven? Wie doet de zon voor u ook aan den hemel opgaan? Zijt gij het,die ze beveelt.op- en onderte gaan? Beftuurt gij de wolken des hemels, dat ze, te» regten tijde, regen geven? Bepaalt gij den wind zijnen loop? Hebt gij de lucht uitgebreid, waar uit gij uwen adem- mede fchept ? Maakt gij, dat u de blikfem des hemels nog nooit

. getroffen en de aarde onder uwe voeten zich nog nooit- heelt geopend, om li te verbinden? — Of hebt gij dit alles aan dien rijkdom van Gods goedheid te danken, dien gij tot nu toe zo gering agtte. Ach! dst gij ze erkende, bevondt en aannaamt! Ach! dat gij haar te voet vielt, en met e_ene

I innige fchaamte over uwe tot nu toe godlooze levenswijze, vol van gewaarwording betuigde: weet, ik heb het, tót

' dit oogenblik toe, op eene onverdiende wijze genoten, ik weet, dat gij een genadig en barmhartig God zijt, lang' moedig, en gr&ot- van goedertierenheid , en . berouw