is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerp tot eene algemeene characterkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-c m >

^ing,, en ftroomen van menfchenbloed te koelen; een geest van bitterheid, die nog gist in het gemoed der Europifche volken. . Eindelijk, dit tijdvak was de baarmoeder van eene buitenfporige dweepzucht en fnoode geestdrij.verij. Daar is een tijd geweest, dat Europa, ten dezen opzichte, van eene algemeene bezetenheid Xcheen aangetast, dat een Enthufiastisch gebroedfel alle landen overftroomde, en dat de wonderdadige eeuw van onzen verlosfer, door bedrog en verbeelding, nagebootst werdt. Het is waer, dit alles js met de tempt pasfati gelukkig voorbij, doch de verhitte bedwelming daarvan, die overal geesten, fpooken, toverijen, verfchijnfelen, geheime infpraken, en wondertekenen ziet, is ons, helaas ! bijgebleven. . Elk land van Europa bewaart nog eene gulden verzameling van eigene fprookjens; en de ftoute Europeer, gekleefd aan de vooroordelen zijner kindsheid, beeft lafhartig te rug op het gezicht van eene vlammende uitdamping der aarde; een verdord en ritfelend herfstblaadje drijft hem op de vlucht. —

Laat ons voordgaan, om bij eene vierde groote omwenteling van Europa onzen aandacht te vestigen , te weten, den overtocht onzer Voorvaderen naar de drie andere waerelddeelen, bekend onder den naam .van de Ontdekking der nieuwe Waereld. Deze gebeurtenis der vijftiende eeuwe bracht de verbazendfte veranderingen alom ten wege, en maakt een zoo wezenlijk tijdftip in de Hiltorie van Europa, dat de Abt Millot en anderen een groot vak derzelve daarvoor hebben ingeruimd. Tot dus verre waren de Zeeën toereikende voormuren geweest, om elk waerelddeel bij zijne eigene inwoneren en 'zeden te' "bewaren, en elk leefde, met zijne bodem

yol-