is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS.

„ te verëeren; of om aan eenig fchepzel, of een „ deel van het gefchapene, Godlijke eere te bewij-

zen; of om zekere raadplegingen en verbindte- ] „ nisfen met de booze Geesten aan te duiden (*)." 1 Twee eeuwen vroeger had tertullianus (f) eene j naauwkeuriger bepaling gegeven van Bijgeloof. Van \ bijgelovige en nutteloze gebruiken bij het gebed, (vacua obfervationes,) fprekende, zegt hij: Zij werden zonder eenig bevel van den Heere of de Apostelen verricht, en hij voegt 'er bij: „ Want zulke ,, dingen worden niet tot den Godsdienst, maar tot „ het Bijgeloof, gerekend, nademaal zij gekunjleld ,, en gedwongen zijn, meer eenen vernuftigen dan

verftandigen en redelijkenpligt uitmaken, en reeds „ daarom moeten vermijd worden , omdat zij de „ Christenen aan de Heidenen gelijk maken." Voor den onpartijdigen beflist de onbevooroordeelde Gefchiedenis genoeg, daar zij ons bericht, wanneer? waar in? en waarom? de Christenen van de allerëerfte grondregelen en gewoonten in hunne Godsdienstoefeningen zijn afgeweken (§). Het

(*) joiian baptist a thiers , Doctor der Godgeleerdheid en Pastoor te Vibraye, Traité des fuperftitions felon VEcriture fainte, les Decrets des Conciles, et les fentimens des faints Per es, et des Theologiens Parys 1679. vermeerderd en verbeterd 1697, in twee Deelen Octavo. peter le brun, Pater van liet Oratorium: Histoire Critique des Pratiques Superjlitieufes, qui ont féduit les peupies et embarrasfès les fgavans Amfterd. 1733. IVDeelen in 8. (f) Be Oratione C. 12. T. IV. Opp. p. 14. (§) joannes dall/eus , of daillee adverfus LatinoVI. Deel. P rtm

III

boek

VI loofdft. ia C. G. aar 363. ot 476.