is toegevoegd aan je favorieten.

Overysselsch advysboek, behelzende merkwaardige zo consultatoire als decisoire advysen en sententien, van veele voornaame rechtsgeleerden in Overyssel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

332 OVERYSSELSCH

divitiis, arg. L. 18. C. de nupt. et maritali concordiee omnelucrum postponendum est. L. 5. C. deIvftit.etfubftit. cum nummi amantur, idem fokt esfe amoris , qui lucri finis: verum quod affectu, non dote , conciliatur, fubjiftit matrimonium , zo zouden wy, te meer, om dat noch een flegt gedrag, noch eenige imfamie, noch onderfcheid van Religie, of wat dies meer is, reden geeven, om de verzochte permisfie tot het aangaan deezes Huwelyk te weigeren maar veel eer de omftandigheden deezer zaak den Richter, aan wiens arbitrium 't beoordeelen der redenen of door Ouderen of Voogden gegeeven, waarom zy in een Huwelyk van een Kind of Pupil niet bewilligen, gelaaten is, zo als gezien kan wor. den by Brouwer de jure connubicr lib. 2. cap. 24. art. 11. en Christenius in Disfert. de fponfal. queest. 4.allezintsnopen, om het verzochte hooge confent tot dit Huwelyk te verlee. nen ; voorbehoudens beter oordeel, van Advys zyn: "dat ,, de Heer Landdrost van Zalland, alsüvermomberHeer, „ in het Huwelyk van Johanna Magtelina Metelerkamp „ met Coenraad Brouwer konde en behoorde te confen„ teeren; compenfeerende de Kosten om deezer zaaken wille „ gemaakt en gedaan".

Aldus by ons Ondergefchreeven geadvifeerd binnen Deventer den 4 Juny 1754.

Derk Dumbar , Dr. Georg Jordens , Dr.

LXXXII. CONSULTATIE.

Of een Teftament voor Notaris en Getuigen in Holland gepasfeerd aangaande de beweeglyhe Goederen binnen deeze Provincie valide is1?

CJSUS POSITIE. Zekere Dame, en wel wylen Vrouw Anthonia Dorothea Stetn van Gollenesse , Vrouw van Oyen, eenigen tyd in de Provincie van Holland woonende, maakt aldaar op den 30 May 1770 in loco Domicilii eene Testamentaire

Dis.