is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tydkorting aan den IJssel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 PTtndtrJmaflyk gejchü tusfchen twee enz.

Wondertaarlyk gcjchil tusfchen twee Franfche Dames, ten einde hun fatzoen te. bewaar en.

De vrouw van een rekenmeester en die van een thefaurier van Frankryk, kwamen in zekere naauwe ftraat van Parys, die zy door moesten, met haare koetzen tegers e'kand-ren inryden. Geene van beiden kon de andere voorhy, wegens gebrek aan ruimte; zoo dat 'er noodzaaklyk een koets agteruit moest, om voor de andere plaats te maaken. Maar hitr waren ze beiden even fterk tegen; dus bleevtn ze pal op deselvle plaats liaan, van zes uur *s morgei s tot midden op den dag, wanneer zy haare bedienden om hooi en haver voor de paar den zonden, en het middagmaal in haare koeczen lii ten aanregter, E>e?e vreemde vertooning lokte veel kykers byé'en; elk was nieuwsgierig om de gevolgen van zulk een beuzeiary te z\cd. Eindelyk k^am 'er een kar met wyn aanryden, die by een koopman in de ftraat wezen moest: de voerman vindende dat hem dc weg afgefneeden was, aan wat kart hy ook inreed, begaf zich, omtrenc ten Tier uuren in den namiddag, naar den commisfaris van dc wyk, en verzogt hem hier in te voorzien. D-i commisfaris merkte wel, dat de eere dame haar ftuk even fterk vasthield als de andere, en de. wyl hy, uit achting voor haare cchtgenooten, geene van beiden voor 't hoofd wilde ftooten, btdagt

by