is toegevoegd aan je favorieten.

Onze tydkorting aan den IJssel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoon gezegde van Lodewyk de XII, er.z. 2^5

hy een middel om de zaak, met wederzyds genoegen , by te leggen. Hy (lelde naamlyk voor, dat men beide koetzen gelyktydig agteruit zou laaten trekken, en dat noch de eene noch de andere weder dezelvde ftraat in zou mogen ryden. Dit werd terftond aangenomen en ftiptelyk volbragt; de dames waren wel in haar fchik, dat het ongemak, welk zy zich door beuzelachtige naauwgezetheid op den hals gehaald hadden, nu over was, zy reeden ftilletjes heen, en vergenoegden zich met de aangenaame bewustheid, van haar fatzoen gehouden te hebben.

Schoon gezegde van Lodewyk de XII, Koning van Frankryk,

Lodewyk de XII, onbetwistbaar een'der deugdzaamfte en beste Koningen, die immer het ryk van Frankryk beftierd hebben, was ten uiterften fpaarzaam ten aanzien van zyne tafel en verdere hofhouding, en wierd hier over befchuldigd dat hy gierig was, jaa men had zelvs de ftoutheid, om hem in een tooneelftuk te bedoeleD, en op het theater ten toon te (tellen, ais rp een bak met goud gevuld ftaroogende: dan die edelmoedige vorst ftoorde zich hier weinig aan, en antwoordde alleen, aan die genen, welke hem zulks in het haatelykfte daglicht aanbragten: ,, ik heb veel ,, liever," zeide hy, „ dat myne fpaarzaamheid • ,, aan