is toegevoegd aan uw favorieten.

Historisch woordenboek oft Korte beschryving van alle de mannen, geboren in de XVII Nederlandsche provintien, de welke door verstand [...] tot op heden hebben uytgeschenen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER NEDERLANDEN. lor

IWie hy die ongelyk had geleden , alleenelyk niet het minfte voor hem dede in zoo een lange opij houding, en zelfs dat hy op hem niet en dogt tot de kroon gekomen zynde. Commines had ' Helena de Chambes gehouwelykt van het huys van de Graeven van Monforeau in Anjou ; en hy overlydde op fyn kafteel van Argenton in Poitou den 17 october 1509 in den ouderdom van a vier-en-zeftig jaeren. Hy had benevens een fchoone geltalte , degaeven van't verftand. Den I eygen aerd had hem een memorie en een te} genwoordigheyd des geeft zoo gelukkig verleent, § dat hy dikwils aen vier Geheym - fchryvers in eenen den zeiven tyd de brieven op de alderi nouwkeurigfte zaeken van den ftaet difteerde. i Hy fprak verfcheyde taelen, het Franfch, Spaenfch. : en het Hoogduyts. Hy beminde de mannen van I verftand en bevoordeelde de zelve. Defzelfs gei fchiedenisbefchryving van Ludovicus den XI en 1 van Karei den VIII. federt het jaer 1464 tot het jaer 1498 zyn een van de aenbelangendfte I ftukken van de gefchiedeniffen van Vrankryk. I Men bevind in hem dieën fehoonen ftyl die hem {1 eygen is,het zoet en aengenaem gelaet van een on1 bewimpelde eenvoudigheyd. Den Gefchiedenish fchry ver, verouderd in de zaeken houd de flegs te lezers bezig, en onderrigt de ftaetkundige. li Als veld-overften is hy genoegz aem openhertig; : men heeft hem nogtans befchuldigd van met 3 de wederhouding van eenen hoveling te fchry■ ven, die nog vreesde van de waerheyd te zeggen , zelfs naer de dood van Ludovicus den 1 'XI. den laeften druk van fyn gedrukte fchriften , den welken door een groot getal van wyfe altyd befeten is geweeft , is dien vati den Abt lenglet van fresnoi 4 vol. in 4-to. in 't 1 jaer 1747 , tot Parys, onder den tytel van I Londen. Hy is overzien op het handfehrift \ \ verrykt- met aenmerkingen , met figueren ; met l «en volkomen opzaemeling van verrechtveer»

I 3

I