is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerzame praat-al.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< ios >

kn, zijden ftoffen, geurige balfemen enfpecérijen, uwe Markten te voorzien ; dat het kille Noorden zijne hemelfteigerende Bosfchen velde , zijne Mijnen opdelfde, dat de Weisfcl zijnen Graanoogst in uwe fchuuren ftortte , om met dezelve eene halve wereld te fpijzen. — , 't Was hunne vlijt, die dit moerasfig Land in een Tempé verkeerde! ■— die zelfs Natuur wist te verrasfen en te overwinnen —• die uwe hutten tot Paleizen optrok, met Italies marmer verfierde, en. aan uwen rijken disch het fap der geurige muscadellen van Seine, Rhijn en Moefel, in uwen beker doet tintelen. — Rijst niet uwe hoogagting, uwe liefde, mijne Vaderlanders! voor zulke Voorouders, voor dit uw Vaderland, het werkftuk hunner handen, bij deze kleine fchilderij 'l voelt gij niet een heiligen eerbied in u verwekt, dat gij den grond moogt betreden, die hunne asfche bewaart"? — Maar nog meer zal uwe dankbare gewaarwording ftijgen,, wanneer wij hunne fierdeugden verder ontkenen — wanneer wij hun de geesiel der dwingelanden het vertrouwen der Natiën zien.

De edeldenkende Batavieren bezaten alle de hoedanigheden , die de waare volksdeugden uitmaaken. — Dezen waren de bolwerken, die hen beveiligden tegen alle overheerfching, dit waren de wapenen waar op de woede der tirannen afftuitte, Rome , de beheerfcheres aller volken, was hun bondgenoot. Geen wonder, men hadt hunne ftandvastigheid beproefd-, de oveimagt moest zwigten voor hunne dapperheid. Zij verkoozen den dood boven de flavernij: de Vrijheid was hun dier» barer. dan het leven. Nimmer ftond een volk zulk eene harde proef van Vrijheids-liefde door dan de Nederlanders, —» het herdenken daar van moet zelfs het hart van den ongevoeligften doen fidderen — dat nimmer eenig Nederlander de gedenkteekens daar van befchouwe, de toneelen daar van zie fchetzen , zonder de Vrijheid in zijn hart voor eeuwig hulde te zweeren! — Maar dat hij ook te gelijk, bij de befchouwing dier lotgevallen, tot een even gelijken moed, terbewaaring'en bevestiging der Vrijheid, worde opgeleid — dathem de herhaalde ondervinding kere waaken tegen alle inkruipingen en verwaarloozingen zijner duurgekogte rechten en voorreen-' ten, die Nederland zo menigmaalen op den rand van het verderf bragten! — Wie iiddert niet bij 't herdenken der noodeeuw van karei, en filippus, wier zwarte gedenkrol de Staatsgefchiedenisfen van Neêrland bezwalken, wier trots de Nederlandfche Vrijheid den volkomen ondergang hadt gezworen ! ... Dan uit dien zwarten nagt was het, dat Neêrlands Vrijheid op het luisterrijkst te vooifclujn trad. Hier

door