is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over de regeeringsvorm en wetten der Vereenigde Staaten van Noord-America aan [...] John Adams.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EIST WETTEN VAN NOORD-AMERICA. 49

bekeven, van te zien. dat Penfilvanien zig aan alle de grilligheden van de democratie overlevert, terwyl intusfchen de regeeringsvorm van Masfachufets zig langs zo meer in haare grondbeginzelen zal vestigen. Gylieden hebt, toen gy eene nieuwe republiek hebt opgericht, welke het juk van eenen harden meester aflehudde, die u aan zyne kwalykbegreepene belangens opofferde, de wysheid gehad, van aan de gemoederen geene andere wetten voor te fiellen, dan zodanige , welke zig gemaklyk plooiden met alle die denkbeelden, aan welke zy gewoon waren, en welke wel verre van tegen de oude hebbclykheden in te druisfehen, in tegendeel ftrekken moesten, om de vryheid des te aangenaamer en zekerder te maaken. Uwe medeburgers hebben dien fchielyken iprong niet ondergaan, welke de Penfilvaniers by de omwenteling van hun Staatsgefiel beproefd hebben. Gylieden hebt op den grondflag van eene democratie, welke de menigte van haare vryheid yerzekert, zonder haar tevens al tc veel fioutmoedige hoop te geeven, eenc aristocratie gebouwd, welke uit haaren aart minder fluit, meer aan zig zclvcn gelyk is, cn welke de zeden van America hedendaags noodzaaklyk maaken, om dat zy al te zeer met die van Europa overeenkomen. En terwyl Penfilvanic, al te ver door haare denkbeelden , door haare wetten, door haare gemeenzaame hebbclykheden vervoerd , zig met eene democratifche vryheid zal kunnen vrolyk maaken, welker fpringveeren zy niet kent, en welke zy waarfchynlyk eindelyk met de ongebondenheid venvarren- zal; zal dc republiek van MasfaD chu-