is toegevoegd aan uw favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 45i )

fes groote Steden daer inne fullen genieten hare gewoonlycke gratie, ende dat men, omme de felve gratie voor een partye te vinden, fal over de Margentalen, buyten de Schiltalen gelegen , op de Marge ommellaen drie ftuyvers; dat den Ontfanger Coebel voorts een ftaet fal maecken, hoe veel, mits de loffinge van de LyfRenten , de jaerlyckfche Renten van het gemeene Landt gemindert zyn, ende hoe veel van de feven grooten op de Marge, ende van de Verpachtinge van den Impoft, overmits de felve minderinge, overfchiet, omme te weten wat men daer van foude mogen nemen, tot furnisfement van den voorfz eerften termyn ofte gratiën , ende dan voorts te refolveren, wat fomme men meer op de Schiltalen fouden moeten ommellaen , mitsgaders oock omme een partye te vinden by verkoopinge van Los-Renten, tot twee duyfent guldens toe of daer onder, ende den tweeden termyn te vinden by den Tienden penning, alfoo men alsnu den eerften termyn by den Tienden penningh niet en foude mogen opbrengen, mits dat de felve, overmits den quaden Jaerfchare, niet veel en foude uytbrengen, dat oock de Pachten al opgebracht zyn, ende dat men, overmits de fuyveringe ende correctie van den voorfz Thienden penningh niet gedaen en is, de felve nu niet en foude mogen gebruycken, immers, de felve nu nemende, foude groote hinder ende empechement doen in de voorfz fuyveringe, mits dat de Landtluyden niet en fouden wederomme de waerde van hare Landen aenbrengen.

Ff 2

5. Nov. Jag. o&