is toegevoegd aan uw favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(453;

TS mede gerefolveert, dat de Staten boven reyA fen fullen met die van den Rade van Staten tot Mechelen, omme te vifiteren de Stucken in de Proceffen, aldaer wefende, omme te weten of 'er fundament is de proceffen tegens de Perfonagien te inftitueren, ende rapport te doen, omme, die gefien, alsdan verder te disponeren op de inftitutie van de Proceffen voorfchreve.

IS mede gerefolveert, dat alle de vacatiën ende reyfen, die by de Gedeputeerden van de Staten ,i haren Ontfanger ofte anderen van 's Lants wegen gedaen fullen werden, by den Heere van Affendelf ofte Jacob vander Duyn. dier bet toe fal mogen vaceren, mitsgaders eer Gedeputeerde der Steden van Delf ende var Leyden; ende indien eenige van de felve..eenf ge reyfen ofte vacatiën gedaen hebben, fuller de felve by de andere Gecommitteerden getaxeert werden.

Den 6. November 1556.

HEbben de Edelen., die van Dordrecht Delf, Amfterdam en Gouda, boven guldens, die volgende den ftaet vai liquidatie, by die van de Reken kamer gemaeckt de Staten kortinge behoort te ftrecken voor d portie van de drie Perfonagien, mitsgaders^ fes duyfent een Hondert negen en feventig ponden negen fcheil. fes den. voorde portie va: die van Wyck buyten Heusden, in de Beed geaccordeert zedert den Jare 1542. tot defe dage toe, ende noch acht duyfent twee hondei ■ Ff 3 vy

5. Nov. Te confulteren met die van den Raede van State tot Mechelen, of 'er fundament is de Procesfen te inftitueren tegens de drie Perfonagien.

Beroerende de taxatie van de reyfen van de Gedeputeerden• van de Staten.

6. Nav.

, Aengaende

eenige

poin&en,

beroerende 1 de liquida; tie, geü maekt by 1 die van de

Financie, 1 en voorts - Accord op 1 de voorfz ■(. petitie. ?_ Pag. 97'