is toegevoegd aan je favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2X4 Genees kundige

ÏYS? venj°n§e lieden> een re^'s van ongeneesbaare kvvaa•gk huw- ^n, in het byzonder de zoo gevaarlyke lendenteelyke.v. ringj het bloedfpitwen , dc longeteering, de geraaktheid en vreeslykfce zenuwkwaaien aantreffen, wal reeds al het beste rykfte gedeelte des bloeds vei fpild, de zenuwen ten uiterften verzwakt zyn, e| men dus het uitdroögen van den geheelen te vroe£ vrugten draagenden boöm të gemoet ziet O). GfJitM- hoedanige zyn deeze vrugten ? alleenlyk zodl

b?er *i* nige, welke aan die fmaaldooze waterachtige vrugten! JfZuendi die eene Sedookte hitte, in weerwil der fluimerende kinderen, natuur, in de winterkoude voortbrengt, in alles gelyk zyn; zodanige , welke men zelf niet wenscht val de dieren te verkrygen, daar men hen tot op eeneó bekwaamen ouderdom zorgvuldig de voortteeling bei let. Aristoteles zegt dus: „ de biuuvlykeiif „ der Jongelingen zyn tot de voortplanting van weil „ nig nut} by alle dieren zyn doch de vrugten cctieï ,, eerfte liefdensdrift onvolkomen (_bj; 'er is aan del „ zelve geen fchoonc geftalte, niets manlyks, dit „ zelfde heeft mede by menfehen plaats: de onder4 „ vinding toont dit ten duidlykfte; men befchouwef „ flechts de vrugten, vvelke uit een huuwlyk tusf ,-, fchen twee zeer jonge Perfoonen, voortkomen (f).'ï Nadeel 'f e jonge Moeders worden doorgaans wel haast gelvo7/tT heel onSelukkig» enbaareu ontydige vrugten of misj frngeMoe- dragten (.dj, Hippocrates zegt reeds: di*

ders.

,, bui*

(a) Tissot Jsr VOnanismt.

(£>) De eijeren welke de jonge Hoenders , en ander jonjf' gevogelte leggen , zyn wel de helft kleiner dan de gewoonlyke. CO Hijior. Animal. Lib. V. p. XIV.

(<q C. F. Kaltschmidt Qjjen, de gravid. morbis Jent».