is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsregeling. 215

jtotengemeen teder van lighaamsgeftei zyn, vol- w w , Iraagen haare vrugten niet voor dat zy fterker wcr- GE HUW_ I in-(«)'," en dit is ook "atuurlyk, dat zodani- LYKEN' gïal te jonge Moeders, haare vrugt het benodigd vldzel niet verfchaften , of-de ongemakken der zwanflieid, verlosftng en kraambed zonder haar zeker berf niet wederftaan kunnen.

! Het moederlyk lighaam moet meer doen dan de Kugt ontfangen en haaren} het moet dezelve ook IFoeden en plaats geeven, zoo het niet benevens

iet kind vroegtydig geheel en al bedorven zal 'zyn " eeniSe> zelf weinige, doch fpoedig c elkander volgende verlosfmgen kunnen eene jonge l)eder wel dra geheel en al in den grond helpen; de Ikwakkende kraamzuiveringen, het hier op volgend zoogen hunner kinderen, de daar meede verbonóï onrustige nachten en verdere bezwaaren des huuw-

lyks

l' S. Vrouwen , welke zeer vroeg moeders worden , zyn zeldzm gezond , leeven meestendeels zeer kort, verwelken geKonrype vruchten, die de helft hunnes voedzels misten, «fterven eer zy nog haare volkomen rypheid bereikt heb11 ; dit zelfde ondervind men ook by planten uit onryp i d' voortgefprocten ; deeze zyn gebrekkig en van korten < ir. john LeaKE's aanleiding ter verboeding en geneezing der j pende ziekten der vrouwen.

a) Kippocrates Apbar. SetJ. V. Apb. 44*

b) Algem. Deutfehe Bibliothek 28.5. t. ft. S. 39- de grootte t Veulens zegt Hamman N , hangd veel meer van die • Merrien , dan der Hengften af: een voldingend bewys ,n wy by de muildieren; men draage derhalven vooral zorg . t de Merrie, welke men dekken laat, haar volle wasdom eft, de ruimte in het lighaam der moeder geeft gelegen-

' id tot vryer ontwikkeling en aanwas der deelen van de

P* o 4