is toegevoegd aan je favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsregeli n g. 219

Ider, in hun p Jaar reeds onvruchtbaar, een lee- Vajtwj tyd, waar in zy zich anders nog met de ftree- GK nuvrfte hoop op Nakroost mogten vleyen, finertelyk LTO • kwynen, en dus den ondergang van hun geflacht veeg brengen, door dat zelfde middel, het welk n het werk gefield 'hadden om het zelve te vervigen.§. VIM. len heeft altoos ten voordeele der vroege huuw-'- Tegen:n bygebragt, dat, door dezelve, de grovere ****** eregeldheden der Jeugd tegen gegaan worden , ke de wellustige Jongeling voor hy zich in den ;:ht begeeft, reeds ten eenenmaale uitputten : is het et te beklaagen, zegt men, dat een lichtekooi de Seringen der leeven sgeeften van den Jongeling uit:it, terwyl niet dan den onnutten droczem voor | eerlyke Meisje overblyft, en kan het dus tc veronderen zyn, dat het Meisje haar best doet om by ds eenen nog onbedorven Jongeling magtig te orden.

Wanneer een zoo onrypen echt het eenig middel is B*u*- ^ m onze ongebonde jeugd binnen de paaien der be- WQOr Lnlykheid te houden, dan beklaage ik van harten het oodlot der nakomelingen deezer baardloozen Vaers; zy doch verdienen als onfchuldige flagtoffers er fchandelyke bedorven zeefcn onzer tegenwoordige yden ons innigst medelyden, — echter twyffeleik, f een by alle klasfen van menfehen nog niet geheel in al doorgedrongen kwaad het algemeen aanwenden L een zoo wanhoopig middel vereischt, en ot* men

niet