is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglement en ordonnantie op de crimineele justitie [...] voor den geregte van 'sHertogenbosch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( H9 )

den Hoogfchout daar op gehoord te hebben, kunnen accordeeren zoodaanige langere termyn, om in Perfoon te compareeren en zig te verantwoorden, als naar bevinding van zaaken zullen oordeelen te behooren.

CAPITTEL IX.

Van Compofitien.

ART» I.

De Hoogfchout zal over geene Delicten, hoegenaamd, mogen compofeeren, buiten expres confent van Schepenen, ten zy den zeiven van Hun Hoog Mogende daar toe expresfelyk geauthorifeerd mogt zyn geworden, of dat tot het exces of mefus by de Placaaten alleen is geftatueert eene Geldboete, of dat het zelve mefus op zig zelfs zoo gering mogte zyn, dat geen Provifie van Juftitie deswegens kon werden verleend, mits egter bewaarende de eer van de Jnftitie en het Recht van de Hooge Overigheid.

In

Wanneer de Hoog* fckont mag compofeeren.