Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S TA AD TKUNDÏG ^YVEM.PRAAT]

O F

z a am en-s pr a ak,

TUSSCHEN TWEE

buurvrouwen NEELenMARY;

N°. ï.

Donderdag den 18de September 1783.

INLEIDING.

Waarde Leeferen! gy zult reekcr Verwonderd 2yh , weer een Nieuw Vertoog in 't Lcnt te zien? daar 'er r^eds zo veel zyn, gy zult zeggen 't is 'er niet nodig, wy hebben V ertoogen genoeg, dat is waar, dat Item ik meê toe, maar een Vertoog zo als dit is ingerigt en verder zal worden, is heel Nöodzakelyk, wyl meeft alle VertoogeD die 'er zyn, en uitkomen, vol zyn opgepropt van fnoode Laftertaal, tegens onzen zo teergeliefdeen braave Stadhouder, Prins WILLEM de V. Een Man die om zyn Deugden van een Yder behoorde Geroemd cn Gepreezeu te worden, zoon Man zeg ik word tegenswoordig van de laaglte. PasquilfchryverS gelatterd ,als; in De Poft van den Neder'Rhyn, Dt PoltUque Kruijer, Loim en Krelis enz. Het zyn Gefchrif ten die niet waardig zyn dat men ze Leeft, indien men een waar Nederlander is. De Reden waar om dit Vertong in het Licht gegeeven word, is om alle de zoeven genoemde Lafter.Schriften tegen te gaan, hun hunne Kwaadaardigheid onder 't oog te brengen, en hun vanLafterziekteen Diergelyke te overtuigen enz Wy willen hopen dat dit tilaaoijemet Lief. de ontvangen zal worden; 't is opgefteld by wyzen van Zaamenfpraak tusfehen twee Buurvrouwen, 't geen ons 't gevoegelykfte gedagt heeft, bm onze gevoelens op 't Eenvouwdigft een y 'er te doen éien, ook hopen wy dat deze onze Vaderlandfche Pogingen door opregte Vaderlarders gehillykt en onderfteund zullen worden j indie vérwagtingblyven en iynwy waarde Leezers. UEd Onderdanige Dienaars.

...L.-} en .. G..." 4 ZAA-

Sluiten