is toegevoegd aan je favorieten.

Verzamelinge van stukken betrekkelyk het voorgevallene ter gelegentheyd van de bestellinge der twee-jarige commissien in de Ommelanden op den 16, 17 en 18 november 1785

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ 97 3

foo veel mogelyk, egaal komen te participeren, zal daar van door het Lid der Ommelanden een verdeeline gemaakt, en aan Ons ten fine van approbatie geprefenteert worden. Op bl. 9, 19, 20, 25, 26, 32,

33,ifc4?853 Da5t at Regenten, hooge en Laage Magiftraats-Perfonen en Amptenaaren, geene uitgezonden, op wat naam eenige Commiffien, Charges en beneficiën bekleeden of genieten, foo nu, als in der tyd, by het aanvaarden van hare Ampten, Commiffien en Bedieningen, by folemnelen en geftaafden Eede op nieuw zullen moeten aannemen alle s Lands Wetten, Reglementen en Ordonnantiën, in zo verre door delen 'niet zyn verandert, en wel in het byfonder dit Reglement, ftriét. te ohferveren en te doen obferveren. Op bl. 36. - .

Artic. 50. Wy referveren aan Ons de explicatie en interpretatie van dit Reglement, indien by opkomende gevallen eenige elucidatie mogte nodig wezen, en nadien gedurende het verblyf van Onze Commisfarien binnen de Provintie van Stad en Lande, aen defelve vele klagten fo van particulieren als van focieteiten fyn gedaen, die een legaal onderfock requireren, en Wy in dezen Reglemente voor de oeffening van de Juftitie fodanige lorge gedragen hebben, dat ieder een defielfs grieven en befwaren behoorlyk aan den Competenten Regter kan inbrengen, en aldaer ventileren zo zullen fodanige Remonftrantien, Requeften en Suppliquen aan de Vertoohders weder worden uytgegeven, om defelve na regten te vervolgen by den Regter, aan wien de Judicature daer over behoort. Op bl. 24, 25, 34> 63» 69-

G S l*~