is toegevoegd aan uw favorieten.

Regtsgeleerde verhandelingen, over lyfstraffelyke misdaaden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2l3 OVER DE STRAFFE DER

tegen alle zodaenige plaats, die zig fchuldig ge. maakt hebben aan de misdaad van gequetfte Majefteit (ff).

§. XVIII.

Deeze Straffe ging ook over tot de kinderen.

Deeze veroordeelinge van • het aandenken ging ook over tot de ldnderen, te weeten de zoons (b), die eertyds mede moesten fterven, om dar 'er vreeze was, dat die de ouderlyke ftraffe mogte wreeken. Maar deeze wreedheid van ftraffe hebben naderhand de Keizers ar c apius en honorius veranderd, en de doodftraffe van de kinderen weggenomen (c).

§. XIX.

Ca) §. 3. Infl. de Public. Judic. I. 8. Cod. ad Leg. Jul.

Majeftat

(&) L. 5. § 3. Cod. ad Leg. Jul. Majeflat.

CO L. 5 §. 1. Cod. diEt.titul. Het is zeer aanmerkenswaardig, dat de Keizers akcadius en honorius, die de Auteurs zyn van deeze Lex. 5. Cod ad Leg. Jul. Majest. en tot grondflag van die wet alleen hebben gelegd de metus van exempla patemi,hoc e/ïzeggenzeCwep^O hereditarii criminis exempla, dat die zelfde Keizers akcadius en honorius, in Leg. 22. C- de penis, twee jaaren nadei hand , en vervolgens zynde beter onderregt, of eerlyker Raadslieden hebbende, uitdrukkelyk zeggen: Sancimus ibi effe pmnam, ubi noxia eft; propinquos, notos, familiares procul a calumnia fubmoyehimus, quos reos Jceleris Jccietas non facit; nee enim affluitas, vel amicitia nefarhtm crimen admittunt, peccala igitur fuos teneant auttores. En 't geen dat nu in die wet volgd,is zeer notabel ;nec ulterius. progreaiatur metus, quam reperiatur deHEtum. Zoo hard en crue!, ja barbaarscn , en onmenfchelyk als is voor omfchreeve l. 5. §. 1 £f 3. C. ad Leg ,Jul. Majeftatis, zoo benigne, en aequitabel is de Lex 7. ff. de bonts damnatorum, ubi PAUlusjurisconsuitus libro fmgulari de portionibus , qua liberis damnatonum conceduntur, aii, Cum ratio rtaturalis Rc.