is toegevoegd aan uw favorieten.

Regtsgeleerde verhandelingen, over lyfstraffelyke misdaaden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iFfEEZENDEN EN DOODEN.

§. XIX.

Was voljirekt onregtmaatig-

Ondertusfchen egter was deeze ftraffe voor de kinderen zeer onregtmaatig, terwyl het bekend is, dat een ieder voor zyn eigen misdaaden moet geftraft worden (a), en dus lyd dit geene uitzondering, ten aanzien van deeze ftraffe in de misdaad van hoog verraad, of van eenige andere ftraffenswaardiger en zwaarder misdaaden , want het zoude dc ongerymdheid zelve zyn, dat de kinderen van geen quaad bewust, of aan eenige misdaad fchuldig , voor 't wanbedryt hunner ouderen zouden moeten boeten, noch minder is de reede bier van voldoenend, dat de ouders, die wegens de liefde, die zy vóórhaar kinderen hebben, hier door van deeze misdaad des te meer zouden worden afgefchnkt Qb). Dus kan men ook met reden zeggen, dat de kinderen hier door het grootfte onregt zouden lyden, wanneer haar alles, ja al waaren 't zelfs alleen hunne goederen, wierden ontnomen (c>

§. AA.

O) L, 22. Cod.de poen. 09 U Z.infmD.quodmst.canf.

09 Buiten en behalven is het bekend, 't geen hier en pasfant zal aanmerken, dat ook de confiscatie vaji goederen, by een notabel edict van den I. Mai 1732. na voorgaande Advys en Confideratien van de Prefidenten en Raden van beide de Hoven van Juftitie , door Haar Edele Groot Mogende, de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland , in den Lande van Holland en West-Vriesland is vernietigd , welk loffelyk voorbeeld by Haar Edel Mog. de Heeren Staten van Zeeland, by derzelver Refolutie, en Edia van den 16. December 1735. is nagevolgd geworden : De confiscatie van Goederen die in Holland en Zeeland plaats heeft gehad , was een zeer haatelyüe zaak, die niet te compasfeeren was met de gronde van