is toegevoegd aan uw favorieten.

Regtsgeleerde verhandelingen, over lyfstraffelyke misdaaden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï20 OVER DE STRAFFE DEK

§. xx.

//ei aandenken aan de dieren, wori oo£ veroordeeld door dezelve te verbranden.

Tot de veroordeeHnge van het aandenken , gehoord'ook het dooden der dieren, waarmede

de

een Vrye Regeeringe, als hebbende doorgaans zyn fource genomen uit een arbitraire en Tyrannicque Regeering,

"die in de eerite tyden der Vryheid van de Romeiofche Republicq geen plaats heeft gehad , waaromrrte ue RoT

' meinfebeBurgemeester ciceiio, Oratione 29. pro domo jud ad pontifices pag. 178. zegd • tam moderata judicia poj.nli Romani d majoribusfunt conjl'tuta, ut ne pmha capitis cum pecunia conjungatur. En fpreekende van de confiscatie en profcriptie, ir.gevoeru ren tyde van den Di&ator sylla» die een bloed- en geldgierig man was, zegd hy, Prafcrip~ tionis miferrimum nomen Mud , & omnis acerbitas Syllani temporis quid aliud habet, quam quod maxime fit infigne ai memoriam Crudelitahs. Na doode van den Dictator sylla, heeft de confiscatie van goederen in de Romeinfche Republicq wederom geen plaats gehad, tot dat julius caesar, de Roomfche Vryheid tot deszelfs ondergang hebbende gebragt, de confiscatie wederom heeft begiiv nen in te voeren, want by suetonius, in de befebryving van het leven van julius ces ar word gevonden, deeze paslage pag. 50 alwaar hy zegd, poenas facinomm auxit, & 'cum locupletes eo facilius fcelere 'fe obligarent, quod exulabant integris patrimoniis, parricidas, ut Cicero Jcribit, bonis omnibus, reliquos dimidia parte bonorum multavit. Zoo tiat hier uit blykt op een evidente wyze, dat zoo lang als de Vryheid van de Roomfche Republicq ftand heeft gegrecpen, de lyffiraf nooit gepaard is geweest met de \erbeurtenisle van goederen , tam moderata judicia populi Romani a majöribuï erant conftituta , ut ne poena capitis cum pecunia conjungeretur; Eindelyk is de confiscatie van goederen in het Roomfche Ryk ingevoerd, en vastgefteld by befchreeve wetten, waarvaD de titels exfteeren, in dé Pandtcïenen in de Codex, de bonis damnatorum, en de confiscatie wierd in drieërly gevallen -gedecerneert, cum vita adimebatur, aut'civitas. per. aque & ignis interditfionem*

&