is toegevoegd aan uw favorieten.

Ziel der schriften van Lutherus. Of Uittrekzel uit zijne werken. Tot kennis van zijne leere.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITLEGGING DER H. SCHRIFT. 79 daar men veeleer de gewoonte en manier van fpreeken in aanmerking neemen moest, want daar door wordt een grammaticus onderwee zen.

Dit alles verhaal ik daarom zo breedvoerig , om dat ik u gaarne waarfchuwen wilde, op dat, wanneer u zulke dwaaze Uitleggers der H. Schrift voorkomen, gij hen juist niet volgt, noch hunne, aanmerkingen voor geen zonderlinge wijsheid houdt Zulk een fchandelijke lust de fpreukefi te vervallenen zal geen verftandig mensch zelfs in terenïius en virgilius lijden, en wij zouden ze in de Kerk dulden? Uitlegging van het t B. van Mozes. H. VI.

DE GEEST VAN DEN BIJBEL.

Nu zie een ieder vroom Kristen, of deeze zaak gering zij, gelijk zij zeggen, en of men met Gods Woord fchertzen mag. Daar hebt gij de geestdrijver 0f dweepers en hunnen geest, gehjk ik dikwijls gezegd heb, dat geen godloos mensch het woord van God kan hoogachten. Maar een vroom Kristen houdt en weet, dat het woord van God betreft Gods e ere, Geest, Kristus, genade, het eeuwige leeven, den dood, de zonde en alle dingen.

Want mij gaat het zoo, dat ieder fpreuk mij de weereld te nauw maakt. Voorreden voor het verduischte Syigrawna. 1526.

HET