is toegevoegd aan je favorieten.

Ziel der schriften van Lutherus. Of Uittrekzel uit zijne werken. Tot kennis van zijne leere.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sio BIJBELTAAL. OVERZETTINGEN, konften, even als eene maatfehappij of ftad onderhouden worden, die niet, zoo als aristoteles zegt, enkel geneesheeren en akkerliedenj maar ook andere,dat ismeenigcrlei handwerken hebben moet.

, Uitlegging over het I. B. van mozes. Hoofdft. I.

En het is indedaad eene wonderbaare rijke vermeerdering en ontelbaare vruchtbaarheid in beider zoorten, maar bijzonder bij dc dieren in de zeeën het water.

Hoe gaat dan nu zulk eene wonderbaare voortteeling en vermeerdering toe ? Een hen legt een ei, hetzelve broeit zij zoo lang, tot dat 'ei een leevendig fchepzel in voortkomt; het welk zij dan ten laatften geheel uitbroeit. De Wijsgeeren geeven 'er deeze reden van op,en zeggen,dat het door de werking der zonne en het ligchaam der Hoenderen gefchiedt. Ik geef dit toe. Maar nochtans fpreeken de Godgeleerden 'er eigenlijk van en zeggen, dat het gefchiedt uit kracht van het woord, dat hier gefproken wotdt: God zegende hen en fprak: zijt vruchtbaar en vermeerdert u. Dit woord werkt door het ligchaam der Hoenderen en aller dieren. Zoo is ook de warmte der henne, waar door zij de eijeren uitbroeit, uit kracht van Gods woord; het zou eene uit- en krachtlooze warmte zijn , indien zij zonder dit woord plaats vond. Even zoo Hoofdft. I.

De kennis is tweeërlei, eerst van de woorden, en den voornamelijk van de zaaken. Wie geen kennis van de zaak heeft, die in de woorden ligt, dien zal de kennis der woorden weinig baaten. Volgens een oud fpreekwoord is men gewoon te zeggen: