Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r«c 45 y

ik dezelve des tyds voor mij had, niet gewoon mijne geheele Leerredenen te ichrijven, waar uit elk gereedelijk zal zien , wat, en in welk een verband, ik alles gezegd nebbe. («_)

Des

(«) Schets van Vooraffpraak voor het Zondag - AvondGebed, te Rutteiuam, den ijden 'Julij 1796.

,. Het oogmerk onzer zaamenkoomst is Bidden, — Heilig! — Staatelijk werk! — Wat is bidden? — „ Be,, hoeften , nooden en belangen zoo aan God voor„ „ draagen , dat wij toonen ons belang te kennen , — „ „ neevens den ecm'gen Bron van vervulling, — en „ „ kinderlijk, kleinweetend , e» gehoorzaam, alles over „ „ te laaten aan kaders wijsheid, en gerust te betrouwen „ „ aan Vaders goedheid en almagt."

„ En wannneer bidden wij dan gelijk bet behoort? „ A. Dan Niet, , a. Wanneer wij ons vooraf een Plan maaken, hoe

'it het wezen moet, — en dat op allerlei wijzen

willen dwingen , — en dan — eersbalve God 3t bidden om zegen , dat is , om onzen- zin te

n doen , — en , — als dat niet, — of zoo

niet gebeurt, — dan murmureeren. ,, b. Niet, als wij geboden hebben, — en dan, —

het mooge Gods wil zijn of niet, — tobben, zorgen, wenden, keeien, als of wij God niet: 4J meer van nooden hadden , en alles van onze

„ zorgeu afhing.

„ c. Eindelijk dan niet, als wij het gevoel van pligt

n beneden de kansrcekcriing van belang Hellen:

en dus onpligtmaatig willen bewerken het geen wij, — bij pligtsbctraehting en gebed — aan 5, God — geheel — en alleen behoorden over

„ te laaten.

„ B. Maar dan, „ Als ootmoedige afbangelijkheid de grondflag , —

„ ernst het leeven , — vertreuwen de ziel , — „ pligtsbetraebting de gezellinne , — ftatidvajlige „ lijdzaamheid het fieraad , — onderiverpit.g aan

Gods zin er. wil de hoofdinhoud , — en eene „ heilige kommerloosheid het gevolg van het gebed

„ is, dat, in je sus naam, — dénfternmig , — „ en oprecht — gebeden wordt.

Sluiten