Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r< 4? y

geleezen: „ dat alle de dienstdoende Predikanten ,4 der Nederduitfche Gereformeerde Gemeente de be\, lofte gaaf hadden afgelegd , uitgezonderd dé

„ Bur-

/S. Zouden zij zich dan wat fcbikken naaf M Jooden en Heidenen, om daat door zich

, zeiven, en misfchien het Chriftendom,

5) van nut te zijn ? — Aan deze vleefche-

s> lijke wijsheid hadt wel voorheen petrus

- zelve gehinkt , toei hij te /Intiocbicn,

ff tegen zijne overtuiging veinsde om dé

}> Jooden ié helieven, en andere mede af-

. getrokken voerden door zi/iie veinzinge;

5> maar beftraft en beter onderwezen door

'f paulus (Gal. 2: 11—18) leerde hij

5J nu: legt af alle bed> og en geveinsdheid,

s> C. 2: i. hiaM dat is genade , indien

5, iemand, om de confcientie voor God,

^ zwaarigheid verdra 7gt , lijdende ten

)t onrecht, C. 2: 19.

a. Wat was dan beter ? Welké hunne eenige verpligting ? — Werpt alle' die bekommer£ ritsfen ol> God. — Doet uwen pligt en ziet

, niet om. — Laat god zorgen, en gehoor-

* zaamt gij. — Zoo was de leer van bavid; >j Pf. 55: 23, werpt uwe zorgen op den ffeere,

en liii zal u onderhouden, 'ffij zal in eeit* ' wigheid niet toelaateii, dat ds rechtvaar¬

dige wankele , — en van paulus, Pbil. 4: 6, woest iti geen ding bezorgd, enz. ~ eii van Je sus zelve, Mat tb. 6: 25. c. En op wat grond ? — Want ffij zorgt voor u.

* i. Als Schepzelen en — als Mer.fiben.

2. Als Chri/lenen en — geloovige Cbnllenen.

3. Hoe heerlijk zou dan de uitkoomst zijn!

„ A. Wij hebben in ons leeven (én nu wij ons tot bidden

„ fchikken) veelerlei notden en bekommernisfen.

„ a. Als Zondaars, — bij het Enangelie Gods.

„ b. Als Belijders van bet Cbriflendom, bij den te. „ genwoordigen ftaat der Kerke op de weereld.

„ c.

Sluiten