Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C 50 >'

verzogt door den Secretaris te doen notuleeren, „ dat „ dit*"Rapport in zoo verre niet naauwkeurig was,

als mijn oogmerk en intentie of niet gevat, of niet " wel was uitgedrukt, hebbende bij mijn overgelegd " Declaratoir geene bedoeling gehad, zoo min om " re/erven of Ttftricüe te raaaken , als om te weige.-

ren. Dat ik , en toen bereid was, en nog gereed,. " om'de belofte af te leggen, in dien verftanje, day " zij nooit moest worden uitgelegd ftrijdig met oe

voorige Publicarien en gedeclareerde Intern ien van * het tegenwoordig Beftuur, of met de vrijheden, i mij als Mensch en Burger toegeftaan in de aan', <>ehajldc Arrijkelen van de Publicatie van 31 Janv " I795-" l!i zal , om onnoodige redites te mijden,

" {alh

3. En daar liggen zijne onveranderlijke toezeggtrigért: lk' zal u raadgeeven , mifn oog zal op u zijn, tt *al u niet begeeven, ik zal u niet verlaaten*

„ Laat dit dan in alles uwe betuiging zijn: Aan God heb ik mijn weg bevoolen (Zegge elk, die, onderworpen, ftil, " Een Cttritten, en een vriend van menfchen, Een deugdzaam Burger wezen wil) Dien God zal ik, door jesus, fmeeken, Dat Hij mijn lijfs- en ziels-gebrek, In weerwil van mijn harte-feilen, Vërvuiié en mij ten Vader ftrekk'! Dan dond're 't vrij rondom mij heenen. 'k Rust zorgloos in mijn Vaders fchoot, Hij zal mij heilig, veilig, leiden Aan, in, en verr' voorbij, den dood. Zijn weg zal wijs- en goedheid wezen Voor Kerk, en Stad, en Vaderland, En heel de fchepping !t loflied zingen Bii 's weerelds allerjongften brand." ,5 «

Ieder onpartijdige ziet genoeg, hoe listig en kwaadaartig men 'nier alles heeft moeten verdraaien, om mijne Amptsbroederèn, als qua/i beleedigd, tegen mij op te zetten: ik vertrouw, dac zij mijn hart beter kennen, en de leer van salomo: een vergramd aangezicht verdrijft de verborgene tonge.

Sluiten