Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 75 ^

„ De Gecommitteerden van dea „ grooten Kerkenraad der Neder„ duirfche Gereformeerde Ge,, meentfc der Stad Rotterdam,

aan den Raad der Gemeente

derzelver Stad.

„ Heil en Broederfchap l

,, ZEER GECERBIEDIGDS MEDEBURGERS!

„ De groore Kerkeraad der Nederduitfche Gere„ formeerde Gemeente dezer Stad-, op Woensdag den „ 20 julij , lamengeröepeh zijnde , om te hooren „ leezen een brie; van den Raad der Gemeente aan „ hunne Vergadering geadresfeerd, was niet weinig „ aangedaan en ontroerd, toen dezelve uit de lecture „ van deezen brief vernam , dat de Raad der Ge„ roeente „ zig ingevolge van, — en ter voldoeninge „ ,, aan — den inhoud der aanfehrijvinge van hec „ „ Provinciaal Beftuur van Holland, van den 23 „ „ van junij laatsleden , heden verpligt gevonden „ „ hadt, om den Burger jan scharp, Piedikant „ „ bij onze Gemeente , de waarneeming van des,, ,, zelfs functie te inurdiceeren

,, De Verga lering toen nog onkundig zijnde van „ *t geen er óp den 18 Julij tusfehen de Gecommic„ teerden uit den Raad der Gemeente en Ds. scharp „ was voorgevallen , het geen grond en aanleiding „ mogt gegeeven hebben tot de zoo even gemelde „ interdictie , meende te dier tijd niets anders te „ kunnen doen , dan eene Commisfie te benoemen, „ om aan Ds. scharp kennis te geeven van den „ inhoud der bovengemelde Misfive , en zig tevens „ bij zijn Eerw: naar het voorgevallene op den 18 Julij „ te informeeren.

„ Dan, niet minder was de groote Kerkeraad ver„ baasd en ontroerd, toen dezelve op Woensdag „ den ij Julij wederom zamengeroepen zijnde , uic „ eenen , door Ds. Praefes ingebragren brief van den „ Raad der Gemeente in dato 25 Julij, en uit eene „ daar bij ingeflootene Authentieke Copie eener s, Misfive van het Provintiaal Commiuc van Holland

„ aan

Sluiten