Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< f6 y

n aan den Raad der Gemeente, in dato 21 Julij, „ vernam, dat de Predikant jan scharp door den „ Raad der Gemeente in het waarneemen zijner func„ tien was geinter diceerd, als hebbende geweigerd „ de belofte . door het Provinciaal beduur, bij uer„ zeiver aanfehrijving van den 23 Junij 1. 1. gevor„ derd, afteleggen. En dat dus, op dien grond, het „ Provincii.il Commité deeze interdictie hieldt voor

eene effective Dimisfie, en alzoo voorfz. üs. „jan schaup, ais dadelijk van zijnen post als ,, Leeraar gedimitteerd.

„ De Vergadering levendig gevoeletide de Broeder„ lijke betrekkin,', die zij'hadt tot Ds. scharp, „ als ha .ren iVledèleeraar en Medeop/iender in de

Gemeente, betuigde éénpaarig haar leedwezen over „ de Dimitfie van een zoo nut/ig en waardig medelid

haarer Vergadering, en van eenen zoo zeer bij „ haare Gemeente geaenren en geliefden Leeraar. Zij „ voorzag met aandoening de fmertelijke gevolgen „ van misnoegen, verwarring en verdeeldheid, welke 5, deeze Dimifii zouden kunnen vergezellen in eene

Gemeente , waar in fher zij on» geoorlofd dit „ te zeggen) de broederlijke Liefde onder alle de „ Leeraars, en Leden der Kerkelijke Veigaderingen, „ en de ftille gerustheid , en har nonie in de Ge„ meente, ondanks verfchjllende denkwijzen, en ge-

voelens, niet alleen eenen geruirnen rij 1 plaats „ hadt, maar ook nog van tijd tot tijd toenam , en \, aan andere Gemeentens tot een vooroeeld ver„ ftrekte.

,, Maar 't geen de Vergadering voornaamlijk bedenking-en verwondering baarde, was, dat het ge„ houden gedrag van Ds. scherp bij den Raad der „ Gemeente, en het Provinciaal Committé ;cheen ge„ interpreteerd te worden , al> eene weigering van „ de gevorderde Belofte , daar zij ter goeder trouw, ,, uit alles wat haar bekend was, meeme te kunnen „ en te moeten gelooven , dat de intentie van Ds. „ scharp geenzins geweest was, en ook nog niet „ was, om de Belofte te weigeren, noch ook. om, „ door zijn gegeeven Declaratoir , aan die Belofte „ eenige reftrictie, refir.uiti- of interpretatie te geej, ven, waar door bij Ue Belofte kra^teloos. maaken,

,, en

Sluiten