Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 77 >

,, en in het afleggen van dezelve, de heilzaame «og»

„ merken van her Provinciaal Beftuur eenigzins ont,, wijken, en ten zijnen opzichte buiten effect ftellen „ konde zonder cat echter de Vergadering in ftaat waa „ te beoordeelèn, of Us. scharp zijne waare mee„ ning en bedoeling, zoo als Hij die in 't Minifterie „ verklaard hadt, en de Vergadering dezelve, naar die ,, verklaaring, beoordeelde, niet duidelijk genoeg aan s, den Raad der Gemeente hadt opgegeeven; dan wel, ,, of de Raad der Gemeente andere genoegzaame en „ gegronde redenen gevonden hair, om het Declara„ roir van Ds. schabp, bij het doen der belofte ,, overgelegd, als eene indirecte weigering van de be,, lofte, en dus als eene laakbaare en ftrafbaare mis,, daad van ongehoO'Z<amheid aan het Provinciaal Be„ ftuur te befchouwen : en ook daadelijk , naar de „ letter der Publicatie , met eene finaale Dimisfie te „ doen ftraffen.

„ Het is op deeze gronden, dat de Vergadering „ krnpaarig oordeelde, zoo tot haare nadere in,, formuie en geru tftelling, als ter haarer verantwoor,, ding voor de Gemeente, eene Commisfie te moeten „ benoemen, met last, om van de ingekomene Mis„ five, en de daar in vermelde Dimisfie aan Ds. scharp ,, kennis re geeven ; om de zaak verder naauwkeurig „ te onderzoeken, en, naar derzelver bevinding, alles „ te doen , wat zij noodig en raadzaam z*>u oordeelen,

om aan het gemelde oogmerk deezer Vergadering te „ voldoen ; maar ook , indien 't mogelijk ware , te ,, eff ctueeren , dat de Dimi fie van Ds. scharp „ wierde opgeheeven, op dai daar door hunne Mede-

broeder , en detfelfs talrijk Huisgezin , behouden, ,, en deeze Vergadering met en benevens de Ge,, meente. hartelijk mogt verblij' worden.

,, In welke Commisfip vervolgens gefield zijn Ds. „ b. van vrlsen, als Przefes, met deszelfs Ouder„ ling p van rogge, Ds. j. j. ls sage ten ,, firork, Ds. t. h o og met deszelfs Ouderling p. de „ srl, en dc Broederen Diakenen a. breedveld

en r. tHTDEN broek.

„ Deeze Gecommitterden dan, ingevolge, en ter ,, voldoening aan den last, door den grooten Kerke» „ raad aan hun opgelegd, hebben, na allesonderzogt

Sluiten