Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 78 >

en overwogen te hebben, het van hunnen ?ndi=pen„ fabelen pligt geoordeeld , om in de eerfte plaats „ hunne bekomene informatien oratrenr het gedrag van ,, Ds. scwarp , en zijne gegeevene verklaaringen, „ aangaande zijne waare meening en bedoeling , aan „ den Raad der Gemeente te moeren mededeelen, en „ aan derzelver overweeging te moeren aanbeveelen»

„ Toen het Minifterie bij een gekomen was. om ,, over het doen der gevorderde Belofte broederlijk te

confereeren, en, ware het mogelijk^ op eenen een„ paarigen voet te werk te gaan, heeft Ds. scharp ,, verklaard in het wezen der /.aak met alle zijne Colle„ gen eens te zijn, maar in de wijze hok van htm te ,, moeten verfchiilen. Hij heeft bij die gelegenheid „voorgeleezen eenige aanmerkingen, welke hij tot „ zijn eigen gebruik , en tot een voorwerp van zijne „ bedaarde en herhaalde overweeging hadt opgefteld: „ waar in hij onder anderen, ten betooge, dat men de ,, Belofte moet afl 'ggen , zegt:

„ „ Gevolgelijk is 'er geene reden te bedenken, „ „ waarom een goed Chgiften zich niet in confcientie „ „ verpligt reekent , om een onderworpen en ftil „ „ leven te leiden , wanneer Hij troont onder het „ tegenwoordig Beftuur, en dus ook, om zich tot „ „ die pligren door Belofte te verbinden.

„ Verder: „ het is zonder eenige bedenking waar, „ „ dat ieder Gouvernement het recht heeft, niet „ ,, alleen van alle Amptenaaren, maar ook van elk, „ ,, die onder het zelve wil blijven woonen, ten allen ,, ,, tijde aftevergen — niet verklaaringen van gevoe„ ,, lens en Staatkundige opinien - maar Be'ofre van j, „ gehoorzaamheid aan de Wettren eu een ilil gedrag, ,, „ dat niets onderneemt tot ftooring van de openbaare ,, „ rust en veiligheid. — En dat dus dit recht aan het „ ,, tegenwoordig Beftuur niet kan betwist worden.

„ Eindelijk: „ de Belofte, in eenen goeden zin en ,, ,, zonder finiftre uitlegging, of confeq;ientien, ver„ „ ftaan zijnde , bevat niets , het geen elk eerlijk „ „ Burger, bijzonder ook elk braaf, eerlijk , en ,, „ deugdzaam aankleever der voorige orde van zaa„ „ ken, niet daadlijk betracht, en waarachtig voorj, M neemens is te blijven betrachten.

i> Ver.

Sluiten