Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 89 >'

„ klaaren, en dat wegens de duifterheid; welk*

veclen in de termen meenden 'te refideeren,

w waar door dezelve voor differente verklaarin-

„ gen vatbaar bleeven, en men bij het afleggen

„ gevaar liep van fchuldig te worden aan men-.

3, tak refervatien , die met het oogmerk eener

„ belofte geheel ftrijdig zijn. Dat hij, om te

„ beproeven , of men in het Minifterie tot een

„ éenpaarig befluit koomen konde , bereid was

j, zijne confideratien Broederlijk aan zijne Col-

5, legen te communiceeren enz.

„ Ingevolge hier van vergaderde het Mini-

,, fterie andermaal , om over het afleggen der

„ belofte te fpreeken, op Woensdag den i^den

„ Julij , en de Onderget. lai zijn Advis voor:

„ in het welk hij zich met ampele redenen

„ tegen de weigering verklaarde, en daar te

,, boven, fpreekende over de restrictikn,

,, rondelijk zich gedeclareerd heeft, ,, dat geene

„ „ referven, ontleend uit Staatkundige, Philo-

„ „ fophifche of Theo'.ogifche opinien en reflec-

„ tien, konden worden geadmitteerd," doch

j, waar in hij Onderget. teevens meende te de-

„ monftreeren, dat, — wegens zeekere duifter-

„ heid in de termen, — waar door de één kon

,, oordeelen, dat in dezelve eene ingewikkelde

,, confesfio fidei lag, welke het Gouvernement

„ veiklaard hadt niet te bedoelen, — en de ander.

„ den zin en her oogmerk der belofte , of te.

„ verre uitftrekken of te eng bepaalen konde,

,, zijnes inziens, voor oprechte eerlijkheid noo-

5> dig was zulk een Declaratoir te geeven van

onze oprechte meening, dat, en, aan hec

,, gerequireerde in conferentie voldaan wierde,

,, en te gelijk geene andere verklaaring gegeeven,

„ dan die , buiten welke het aan geen éénen

„ Jiurger, van welke Staatkundige opinien hij

„ ook zijn mogt, vrij ftondt de gevergde belofte

„ af te leggen, dat is, in conformiteit met hec

geen door het tegenw. Beftuur plegtig erkend

„ was, als het onvervreemdbaar recht van hen

Volk en van eiken Burger, bij deszelfs voo-

j, ■ rige geëmaneerde Publicatien.

F 5 s, Ds

Sluiten