Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 9<? >

De Onderget, niet willende fchijnen de be„ nevolemie van Üwlieder Vergadering door

verdichtzelen te capteeren, onthoudt zich van „ het opgeeven zijner letterlijke gezegdens , en

refereert zich veel liever tot de Memorie, ,", door de Commisfie van den Grooten Kerken-

0, raad aan den Raad der Gemeente op den 9, iften Aug. geprefenteerd, welke luier de plaats „ van folide getuigenis vervuld , en bij deeze

Memorie, als Bijlage gevoegd is, en w^ar

1, van ftraks nog nader moet gefprooken worden, s» Het is zoo, dat de Onderget. het ongeluk s', hadt van alle zijne Collegen te verfchillen in j, de erkentenis der noodzaake, om bij het afleg9, pen der Belofte deeze meening zijnes harten te „ moeten declareeren, en dewijl niemand heers, fchen wilde over eens anders confcientie, en 9, deeze verfchillende opinien de broederlijke „ liefde niet kwetften , bleef hec Minifterie bij

de Refolutie , op Maandag genoomen , en j, de Onderget. alleen inhsereerde zijn gegeeven Advies.

a, Daags daar aan , Donderdag den i4den,

„ werden alle de Predikanten voor eene Com-

3, misfie uit den Raad ontboden , en ria voor¬

as, leezing der Belofte , woordelijk van deezen j, inhoud:

3, ï, Ik beloof onderwerping aan zoodaanigen

„ „ Regeeringsvorm, welke , gegrond op de

„ oppermagt des Volks thans prövifioneel be9, ftaat en in het vervolg finaal zal worden

0, „ daargefteld : en nimmer met woorden of

„ daaJen te zullen medewerken ter herftelling

„ van het vernietigd Ariftocratisch en Krf„ „ ftadhouderlijk beftuur" deeden alk de Pre-

9, dikanten dezelve gaaf en zonder eenig bij-

,, voegzel of Declaratoir : alleen de Onderger,

C getrouw aan zijne te vooren eerlijk verklaarde ,, beginfelen) las, zonder ■weigering oïreftrictie,

,, het volgende Declaratoir:

„ De Onderget. doet o">k de Belofte , in

„ dien zin, dat hij zich niet verbindt tot iets »» jj ftrijdigs met het geen door den tegenw.

„ „ Re-

Sluiten