Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 91 >

„ „ Regeeringsvorm erkend is , «/ƒ het onver„ vreemdb'aar recht van bet Volk en van eiken

„ „ Burger, bij Art. ', 4, 17 en 19 der Recb-

i, „ fen van den Mensch en Burger in de Public,

,, „ der trovif, Repref van het Folk van Hol„ land, in dato 31 Jan. en in het ifte

„ „ Art. der Public, van de Nat. Conv. in dato

9, „ 10 Maart 1796 , en de PubPc. van bet

„ ,, Provintiaal Beftuur, in dato 18 dito."

„ welk Declaratoir door de Commisfie van den

,, n Raad werd overgenoomen om daar van Rapport te doen»

,, De zaaken bleeven in deezen ftaat tot op

,, Maandag den 1 Sden Julij, wanneer de Onder-

ger. door een Stads Bode voor den vollen

„ Raad geroepen , en hem door den Prefident

„ gezegd vverdc „ dat de Commisfie hadt gerap-

„ „ porteerd, dat alle de Nederd. Geref.Predikk,

n de Belofte gaaf hadden afgelegd, maar dat

ft „ de Onderget. die. alleen geprefenteerd hadt

■„ „ onder zeekere referve:" waar op de Onder-

„ get. repliceerde „ dat dan het rapport van dei

„ „Commisfie (_ falva reverentiaj) niet zeer

„ „ naauwkeurig was," en boven dien verzogt

„ door den Secretaris te doen Notuleeren, „ dat

,, „ de Onderget. geene de minfte intentie gehad

„ „ heeft of nog hadt om de gerequireerde Bc-

„ lofte te weigeren, of zelfs eenige referve

„ „ of reftrictie te maaken , maar in tegendeel

„ bereid was dezelve af te leggen in den geest

,, „ en in conformiteit met de voorige Publica-

„ tien van dit zelfde Beftuur, en fpeciaal van

„ „ de Artijkelen , gementioneerd bij deszelfs

„ „ Declaratoir op den i4tlen Julij aan de Com-

„ „ misfie overgegeeven." De Onderget. voegde

„ 'er vervolgends, op nadere inftantien van deri

„ Prefident nog bij, dat het bijvoegzel van zijn

,, Declaratoir niet buteerde eenige weigering,

„ reftrictie, of bet vraagen van interpretatie der

„ Belofte door den Raad, maar alleen eene ver-

„ klaaring van des Onderget. eigene meening en

,, oprechtheid zonder mentale rcfervatien , en hij

Sï meende toen en meent nog, deeze verklaaring

Sluiten