Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 9* y

„. gedaan te hebben geheel conform aan de voorige „ geciteerde Publicatien, en dus (ongetwijfeld}

n ook aan de intentie van het tegenw. Beftuur, 9, op welkt Publicatien alleen (zonder iets anders.)

5, de Onderget. zich bij zijn Declaratoir beroepen

„ heeft, en met weike derhalven de Belofte niet „ kan ftrijden, of immer contrarie dezelve mag

„ worden geëxpliceerd: waarom de Onderget. bij

zijne comparitie voor den Raad te meermaaleri „ herhaalde en nog herhaalt, dat bij bereid is tot

bet afleggen der Belofte conform de voorige 3, Publicatien,

„ Na dit gehouden discours heeft zich de

„ Onderger. op verzoek van den Raad begeeven

in een naastgeleegen vertrek, en, weder bin,, nen geroepen zijnde is hem, op last van den

Prefident (zonder op zijv.e voorige gezegdens

itts te avancef-ren) door den Secretaris voor„ leezen het Decreet van het Provintiaal Beftunr „ van 5 April 1796, en door den Prefident ge-

}1 vraagd: ,, of hij bereid was deeze Belofte gaaf „ „ af te leggen gelijk zijne Collegen gedaan 3Ï ,, hadden?" waar op de Onderger. antwoorden

,, bereid te zijn die af te leggen, conform de s, ,, voorige Publicatien." De Prefident hera, haalde , dat de Onderget. flechts ja of neen s, moest zeggen : en de Onderger. antwoorde, 3, ik kan nocb ja nocb neen zeggen, te weeten „ niet op de Belofte, maar cp bet voor/lel om te

3, doen gelijk zijne Collegen ,• en dit antwoord

a, was zeer natuurlijk : hij kon geen neen zeg-

,, gen •■ want hij wilde noch weigeren , noch

„ reftrictien maaken , noch interpretatie vraa-

5» Sen-> maar was bereid de Belofte te doen con-

,, form de Publicatien. Ook kon hij niet fimpel „ ja zeggen, om dat hij wegends de verfcbillende ,, verklaaringen, en om zelrs geene stilzwij-

gendk KESTRtcTisN te maaken, zich in ,, confcientie verpligt vondt 'er bij te voegen,

,, dat hij de Belofte deedt, niet ftrijdig met,

,, maar in conformiteit met den letter der geci-

p teerde Publicatien. Dan, hier op vroeg hem

)», de Prefident andermaal, „ of hij geen Ja of

„ „ Neen

Sluiten